23/02/2024 13:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi chư công thướng Bạch Đế thành yến Việt công đường chi tác [Bồi chư công Bạch Đế thành đầu yến Việt công đường chi tác]
陪諸公上白帝城宴越公堂之作《陪諸公白帝城頭宴越公堂之作》

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:28

 

Nguyên tác

此堂存古制,
城上俯江郊。
落構垂雲雨,
荒階蔓草茅。
柱穿蜂溜蜜,
棧缺燕添巢。
坐接春杯氣,
心傷豔蕊梢。
英靈如過隙,
宴衎願投膠。
莫問東流水,
生涯未即拋。

Phiên âm

Thử đường tồn cổ chế,
Thành thượng phủ giang giao.
Lạc cấu thuỳ vân vũ,
Hoang giai mạn thảo mao.
Trụ xuyên phong lưu mật,
Sạn khuyết yến thiêm sào.
Toạ tiếp xuân bôi khí,
Tâm thương diễm nhị tiêu.
Anh linh như quá khích,
Yến khản nguyện đầu giao.
Mạc vấn đông lưu thuỷ,
Sinh nhai vị tức phao.

Dịch nghĩa

Cái nhà này lưu giữ được cái hình ảnh xưa,
Nó nằm trên thành, cúi xuống vùng sông.
Mái cao khuất tận chốn mây mưa,
Thềm hoang cỏ dại mọc bừa.
Xuyên cột, ong còn để lại mật,
Xà hở yến làm thêm tổ.
Ngồi tiếp với cái khí từ chén xuân,
Lòng đau đớn với nhị đẹp trên ngọn.
Hồn thiêng như có qua khe hở mà lọt vào,
Tiệc vui xin đưa keo dán khít liền.
Chớ có hỏi tại sao nước lại xuôi về phía đông,
Cuộc đời chưa có thể bỏ được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà này giữ nếp cũ,
Trên thành nhòm xóm sông.
Mái cao mây mưa phủ,
Thềm hoang cỏ mọc cùng.
Xà thưa, thêm tổ yến,
Cột lủng, trám mật ong.
Ngồi tiếp chén xuân ngát,
Lòng đau nhị đẹp tung.
Hồn thiêng nếu lọt kẽ,
Tiệc vui dán keo bưng.
Cuộc sống chưa thể bỏ,
Chớ hỏi nước xuôi đông.
(Năm 766)

Nguyên chú: “Việt công Dương Tố sở kiến” 越公楊素所建 (Dương Tố, tước Việt công cho xây).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi chư công thướng Bạch Đế thành yến Việt công đường chi tác [Bồi chư công Bạch Đế thành đầu yến Việt công đường chi tác]