27/09/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tây Đô thành
題西都城

Tác giả: Nguyễn Mộng Trang - 阮夢莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2016 07:40

 

Nguyên tác

筞馬吆吆訪古城,
暎湖菅柳自搖菁。
存亡不審苞桑計,
得失難逃月旦評。
只是閏衚荒德政,
休言南越乏英靈。
如何借得丁公鶴,
六合翶翔試弌鳴。

Phiên âm

Sách mã yêu yêu phỏng cổ thành,
Ánh hồ gian liễu tự dao tinh.
Tồn vong bất thẩm bao tang[1] kế,
Đắc thất nan đào nguyệt đán bình[2].
Chỉ thị Nhuận Hồ hoang đức chính,
Hưu ngôn Nam Việt phạp anh linh.
Như hà tá đắc Đinh Công[3] hạc,
Lục hợp cao tường thí nhất minh.

Dịch nghĩa

Quất ngựa vun vút viếng toà thành xưa
Liễu nơi quan xá soi bóng trên hồ, phơ phất màu xanh
Mất, còn không xét đến cái chước bao tang
Được, thua khó tránh khỏi lời bình nguyệt đán
Chỉ vì nhà Nhuận Hồ bỏ bê đức độ chính đáng
Đừng nói nước Nam Việt thiếu khí anh hùng linh thiêng
Ước gì mượn được chim hạc Đinh Công
Bay lượn trên sáu cõi, thử kêu lên một tiếng

Bản dịch của (Không rõ)

Vút ngựa bon bon viếng cổ thành
Hồ quang bóng liễu biếc rung rinh
Mất, còn chẳng đặt mưu từ trước
Được, bại khôn qua tiếng phẩm bình
Bởi Nhuận Hồ không tròn đức chính
Chớ Nam Việt chẳng thiếu anh linh
Làm sao được cánh Đinh Công hạc
Sáu cõi bay vờn thử phát thanh
Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991
[1] Buộc vào gốc dâu, quẻ Bỉ trong Kinh Dịch có câu “Kỳ vọng, kỳ vọng, hệ vụ bao tang” (sẽ mất, sẽ mất, hãy buộc vào gốc dâu), ý nói có thể mất, nên tính trước mưu kế cứu vãn.
[2] Lời bình nguyệt đán: Hàng tháng ngày mồng một, mở cuộc bình luận nhân vật ở Nhữ Nam do anh em Hứa Thiệu tổ chức.
[3] Tức Đinh Linh Uy, một đạo sĩ tu đắc đạo thành tiên biến ra chim hạc bay về quê nhà đậu ở cột hoa biểu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mộng Trang » Đề Tây Đô thành