29/05/2022 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát giới đê lộ lưu miễn nhị ty quan
奉命往勘下獦界堤路留勉二司官

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 01:25

 

Nguyên tác

東井分司水勢昌,
堤防難可敵懷襄。
平居野子催登閣,
食力田家委望洋。
百姓何牽遭勢溺,
九重有意切思量。
澤民本是吾儒事,
擬揭横流拯一方。

Phiên âm

Đông tỉnh phân tư thuỷ thế xương,
Đê phòng nan khả địch hoài tương.
Bình cư dã tử thôi đăng các,
Thực lực điền gia uỷ vọng dương.
Bách tính hà khiên tao thế nịch,
Cửu trùng hữu ý thiết tư lương.
Trạch dân bản thị ngô nho sự,
Nghĩ yết hoành lưu chửng nhất phương.

Dịch nghĩa

Giếng đông chia nhánh, thế nước mạnh
Đê phòng khó có thể địch nổi nước bung ra
Dân lành đang ở yên phải giục nhau lên gác
Nhà nông thu hoạch đành trông thế nước cường
Trăm họ tội tình gì mà chịu lũ lụt
Chín bệ có ý lo nghĩ mọi bề
Cứu dân vốn là việc của làng nho ta
Tính cách chặn ngang dòng dữ để cứu cả một phương dân

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Chia nhánh luồng đông thế nước dâng
Xô bờ khôn dễ giữ đê phòng
Cầu an con dại xua lên gác
Thực lực nhà nông ngó sóng lừng
Trăm họ oan chi dầm lũ lụt
Cửu trùng có ý tính toan cùng
Cứu dân chuyện làng nho ta đó
Muốn cắt dòng ngang cứu một vùng
Trong Toàn Việt thi lục.
Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát giới đê lộ lưu miễn nhị ty quan