09/08/2022 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người vợ phù thuỷ
Witch-Wife

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/10/2021 18:47

 

Nguyên tác

She is neither pink nor pale,
And she never will be all mine;
She learned her hands in a fairy-tale,
And her mouth on a valentine.
She has more hair than she needs;
In the sun ‘tis a woe to me!
And her voice is a string of colored beads,
Or steps leading into the sea.
She loves me all that she can,
And her ways to my ways resign;
But she was not made for any man,
And she never will be all mine.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nàng không hồng hào cũng không xanh tái,
Không bao giờ nàng trọn vẹn của tôi;
Nàng tập đôi tay vào thuở xa xôi,
Và miệng để cho ngày tình nhân đó.
Tóc thì nhiều hơn ý nàng muốn có;
Trong nắng trời thật rõ khổ cho tôi!
Tiếng nói nàng là chuỗi hạt màu tươi,
Hay những bậc thang dẫn về phía biển.
Nàng yêu tôi mang hết tình dâng hiến,
Cách của nàng mà tôi đã từ thôi;
Chớ tạo ra đàn ông nữa trên đời,
Và nàng chẳng thuộc về tôi gì cả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Người vợ phù thuỷ