25/03/2023 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sự đời

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 12/04/2006 07:51

 

Những nghĩ xa gần khéo gớm thay!
Sự đời tráo trở giống bàn tay!
Hãy xem gương trước to tày liếp,
Mà biết lòng người mỏng tựa mây.
Những tiếng bất chì nghe đã chán,
Mấy điều cạnh khoé nói thêm gay.
Ở ăn cũng tưởng (nghĩ) về sau với,
Trời hãy còn cao, đất hãy dày!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh sự đời