18/10/2021 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân
江南負笈兼留別故人

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 07:53

 

Nguyên tác

負笈從今萬里遙,
長亭酒餞尚酬醪。
悶堆帆翅船偏重,
愁壓江心水不潮。
舊草凝眸香未散,
他鄉回首夢孤高。
雖然尚有相逢日,
誓海寧容一浪濤。

Phiên âm

Phụ níp tòng kim vạn lý dao,
Trường đình tửu tiễn thượng thù giao.
Muộn đôi phàm sí thuyền thiên trọng,
Sầu áp giang tâm thuỷ bất trào.
Cựu thảo ngưng mâu hương vị tán,
Tha hương hồi thủ vọng cô cao.
Tuy nhiên thượng hữu tương phùng nhật,
Thệ hải ninh dung nhất lãng đào.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Khăn gói bây giờ vạn dặm nao,
Đình đài rượu tiễn chén đang trao.
Buồn dâng buồm vút thuyền nghiêng nặng,
Sầu nén sông sâu nước chẳng dào.
Cỏ cũ nhìn lâu hương chửa tản,
Làng ai quay lại núi quê cao.
Rồi ra còn có phen cùng gặp,
Thể biển thà cho đợt sóng ào.
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân