12/04/2021 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 139

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:30

 

Vụng dại hơn người, khôn kém người,
Khi nay tuổi đã họ tám mươi[1].
Nghĩa bằng hữu cũ lâu càng thắm,
Chí trượng phu bền khó mựa đời.
Thói tục chẳng quen bề khúm núm,
Sạch mình tua ở nết lơi đơi.
Muốn cho nhà chúa bằng Nghiêu Thuấn,
Phải đạo làm tôi kẻo hổ ngươi.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khung tám mươi, lớp tám mươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 139