17/10/2021 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá như

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 10:08

 

Hoa Quỳnh
         đừng có
              thức đêm.

Bạc đầu
     cánh trắng
             bên thềm đợi trăng.

Một năm
       mười mấy đêm rằm
Bao lần trở dạ
          hương thầm đợi nhau.
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Giá như