19/05/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Võ công
贈武公

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2006 03:25

 

Nguyên tác

千里公尋我,
百感一言中。
事民願盡孝,
事國願盡忠。
公來我欣喜,
公去我思公。
贈公只一句,
抗戰必成功。

Phiên âm

Thiên lý công tầm ngã,
Bách cảm nhất ngôn trung.
Sự dân nguyện tận hiếu,
Sự quốc nguyện tận trung.
Công lai ngã hân hỉ,
Công khứ ngã tư công.
Tặng công chỉ nhất cú:
"Kháng chiến tất thành công".

Dịch nghĩa

Đường xa, nghìn dặm cụ đến tìm tôi,
Biết bao tình cảm ngụ trong một lời nói!
Thờ dân mong sao hết đạo hiếu,
Thờ nước mong sao hết đạo trung.
Cụ đến, tôi mừng rỡ,
Cụ về, tôi lại nhớ cụ.
Chỉ xin tặng cụ một câu này:
"Kháng chiến nhất định thành công".

Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Bác tìm tôi trải dặm ngàn,
Một lời nói đủ muôn vàn cảm thông.
Thờ nước xin hết chữ trung,
Xin đem chữ hiếu hết lòng thờ dân.
Bác ra, tôi rất vui mừng,
Bác về, tôi những ân cần nhớ nhung.
Gửi cho Bác chỉ một dòng,
Kháng chiến nhất định thành công hoàn toàn.
1948

Bài thơ cụ Võ Liêm Sơn trả lời Hồ chủ tịch (hoạ nguyên vận):
Phùng công hỉ công kiện,
Chiến sự bách mang trung.
Đối thoại duy quân quốc,
Tương kỳ tại hiếu trung.
Hùng tài nguyên bất thế,
Đại đạo bản vi công.
Tương kiến trùng lai nhật,
Kháng chiến dĩ thành công.

逢君喜公健,
戰事百忙中。
對話惟軍國,
相期在孝忠。
雄才源不勢,
大道本為公。
相見重來日,
抗戰已成功。

(Bản dịch của Đào Duy Anh, từng là học trò của cụ Võ ở Huế:
Gặp ông mừng ông khoẻ
Trăm mối bận bình phong
Trò chuyện vì Dân, Nước
Hẹn hò ở Hiếu, Trung
Tài hùng nguyên rất hiếm
Đạo lớn vốn đều chung
Gặp nhau ngày trở lại
Kháng chiến đã thành công.)
Nguồn:
1. Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1975
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
Nguồn: Vũ Ngọc Khánh, Sao Khuê ngàn Hống, NXB Văn hoá thể thao, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tặng Võ công