30/01/2023 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư
別李秘書始興寺所居

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 18:22

 

Nguyên tác

不見秘書心若失,
及見秘書失心疾。
安為動主理信然,
我獨覺子神充實。
重聞西方止觀經,
老身古寺風泠泠。
妻兒待我且歸去,
他日杖藜來細聽。

Phiên âm

Bất kiến bí thư tâm nhược thất,
Cập kiến bí thư thất tâm tật[1].
An vi động chủ lý tín nhiên,
Ngã độc giác tử thần sung thật.
Trùng văn tây phương chỉ quán kinh,
Lão thân cổ tự phong linh linh.
Thê nhi đãi ngã thả quy khứ,
Tha nhật trượng lê lai tế thinh.

Dịch nghĩa

Không gặp bí thư thì trong lòng như thấy thiếu,
Đến khi gặp thì nỗi đau thất thoát.
Sao được thay đổi, cứ tin ở lý vậy,
Riêng tôi biết ông quả thật là một vị thần hiện thân.
Lại nghe tây phương ngưng giảng kinh,
Thân già nơi chùa cổ gió hiu hiu.
Vì vợ con tôi chờ nên phải đi về,
Ngày khác sẽ chống gậy tới để nghe lỏm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Không gặp ông thì lòng thắc mắc,
Khi gặp ông thì lòng hết tức.
Sao làm thay đổi, tự nhiên tin,
Riêng tôi biết ông có thần lực.
Tây phương nghe hết giảng kinh rồi,
Thân già, chùa cổ, gió hơi hơi.
Vợ con chờ tớ, nên về vội,
Ngày khác gậy lê tới nghe hơi.
(Năm 767)

[1] Do chữ "thống tâm tật thủ" 痛心疾首, tức tối vô cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư