05/12/2022 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu thán
有歎

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:33

 

Nguyên tác

壯心久零落,
白首寄人間。
天下兵常鬥,
江東客未還。
窮猿號雨雪,
老馬怯關山。
武德開元際,
蒼生豈重攀。

Phiên âm

Tráng tâm cửu linh lạc,
Bạch thủ ký nhân gian
Thiên hạ binh thường đấu,
Giang Đông khách vị hoàn.
Cùng viên hào vũ tuyết,
Lão mã khiếp quan san.
Vũ Đức[1], Khai Nguyên[2] tế,
Thương sinh khởi trùng phan.

Dịch nghĩa

Lòng trai tráng cứ lao đao mãi,
Đầu bạc vẫn nương nơi cõi người.
Trời đất chiến tranh vẫn còn đó,
Vùng giang đông khách chưa trở về.
Con vượn ở cảnh ngặt kêu gào dưới mưa, tuyết,
Ngựa già ngại chốn núi non nơi biên ải.
Trong những năm Vũ Đức với Khai Nguyên,
Dân đen làm sao kéo vớt lại được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chí lớn lao đao mãi,
Cõi người còn bạc dầu.
Trời đất loạn lạc nổi,
Giang đông khách vẫn lưu.
Núi rừng ngựa già ngại,
Mưa tuyết khỉ hú sầu.
Thời Khai Nguyên, Vũ Đức,
Dân đen dựng được đâu.
(Năm 767)

[1] Niên hiệu của Đường Cao Tổ.
[2] Niên hiệu của Đường Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hữu thán