23/10/2021 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ đăng Tây An tự chung lâu ký Bùi thập Địch
暮登四安寺鐘樓寄裴十迪

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 04:15

 

Nguyên tác

暮倚高樓對雪峰,
僧來不語自鳴鍾。
孤城返照紅將斂,
近市浮煙翠且重。
多病獨愁常闃寂,
故人相見未從容。
知君苦思緣詩瘐,
大向交遊萬事慵。

Phiên âm

Mộ ỷ cao lâu đối tuyết phong,
Tăng lai bất ngữ tự minh chung.
Cô thành phản chiếu hồng tương liễm,
Cận thị phù yên thuý thả trùng.
Đa bệnh độc sầu thường khuých tịch,
Cố nhân tương kiến vị thung dung.
Tri quân khổ tứ duyên thi dũ,
Đại hướng giao du vạn sự dung.

Dịch nghĩa

Buổi chiều đứng trên gác cao đối mặt với núi tuyết phủ,
Vị sư bước lên lặng lẽ thỉnh chuông.
Thành đứng chơ vơ trong ráng chiều đỏ đang nhạt dần,
Chợ gần đó thấy có khói xanh bốc lên liên tục.
Bệnh nhiều tự buồn, thường sống yên tĩnh,
Bạn xưa vẫn chưa được gặp để hàn huyên.
Biết ông nay đang khổ công tìm vần thơ nên thân thể gầy ốm,
Thôi thì buông bỏ mọi sự mà vui chơi với bạn bè.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên gác chuông trông ra núi tuyết
Sư bước lên im tuyệt thỉnh chuông
Thành chơ vơ ráng chiều vương
Chợ gần khói biếc nhẹ tuôn thanh bình
Bệnh tật nhiều một mình tĩnh lặng
Bạn cũ mong chưa đặng chuyện trò
Biết ông đang khổ làm thơ
Sao không buông bỏ, giao du bạn bè
Bài này được làm năm 761 tại thảo đường ngoài Thành Đô, chùa Tây An ở gần đó. Bùi Địch là bạn thân của Đỗ Phủ, khi đó đang làm thứ sử Thục Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ đăng Tây An tự chung lâu ký Bùi thập Địch