26/03/2023 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:38

 

Nguyên tác

聞道柴門幾次開,
主人也未探春回。
園丁緩報平安信,
應有忙尋看竹來。

Phiên âm

Văn đạo sài môn kỉ thứ khai,
Chủ nhân dã vị thám xuân hồi.
Viên đinh hoãn báo bình an tín,
Ưng hữu mang tầm khán trúc lai.

Dịch nghĩa

Nghe nói cửa sài mấy lần mở,
Chủ nhân đi dạo xuân chưa về;
Phu làm vườn thong thả báo tin bình an,
Có người tìm đến xem vườn trúc.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nghe nói cửa sài mở mấy lần,
Chưa về, chủ vẫn mải chơi xuân.
Phu vườn thưa lại: bình an cả!
Vườn trước, có người ghé đến thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3