30/05/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang trung mục phố
江中牧浦

Tác giả: Nguyễn Huy Quýnh - 阮輝烱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/01/2016 14:59

 

Phiên âm

Như hiệp Đào Lâm[1] đặc địa phù,
Đương vu nhất đới quải ngân câu.
Thôn tiền đa sự đông phong mã[2],
Chử bạn tuỳ duyên Dĩnh thuỷ ngưu[3].
Tình húc giác ca khinh mại kiếm[4],
Vãn trào bối địch thắng thừa chu.
Phạn đồng tước lộc tâm nguyên tĩnh,
Hướng Mẫu Đơn châu[5] đắc ý du.

Dịch nghĩa

Như bứng bãi Đào Lâm tới, đất nổi hẳn lên,
Một dải màu mỡ, như treo vòng đai bạc.
Trước thôn lắm chuyện, làm ngựa gió Đông,
Bên bãi tuỳ duyên, làm trâu sông Dĩnh.
Trong nắng mai gõ sừng hát, coi nhẹ việc bán kiếm,
Khi thuỷ triều muộn, thổi sáo lưng trâu, khoái hơn cả cưỡi thuyền.
Mục đồng đủ cơm, đối với tước lộc lòng vốn dửng dưng,
Chỉ hướng vào bãi Mẫu Đơn mà đắc ý chơi đùa.

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Như cảnh Đào Lâm đất nổi vồng,
Mỡ màu dải bạc uốn đai vòng.
Rửa tai dưới bến, trâu sông Dĩnh,
Gác chuyện trong thôn, ngựa gió Đông.
Nắng sớm gõ sừng khinh kiếm bán,
Triều cường nâng sáo quá thuyền giong.
Mục đồng đủ bữa quên danh lợi,
Bãi Mẫu Đơn chơi được thoả lòng.
[1] Thiên Vũ thành, Kinh thư chép việc Chu Vũ Vương dẹp loạn xong, thả trâu ở bãi Đào Lâm, ý nói không dùng việc binh nữa.
[2] Xuất phát từ câu “Đông phong xuy mã nhĩ” (Gió Đông thổi tai ngựa), ý nói bỏ ngoài tai mọi sự.
[3] Hứa Do, Sào Phủ là hai cao sĩ thời cổ. Hứa Do rửa tai ở bến sông Dĩnh để từ chối lời mời truyền ngôi và phong quan chức của vua Nghiêu. Sào Phủ nghe chuyện bèn không cho trâu uống nước ở sông ấy, sợ trâu bẩn miệng.
[4] Theo Hán thư, quận Bột Hải mất mùa, trộm cướp nổi nhiều. Tuyên Đế sai Cung Toại đến làm Thái thú. Toại chỉ khuyên bảo làm ăn, lệnh không bắt trộm cướp. Bọn chúng mừng đeo kiếm đao ra đón Toại, Toại bảo nên bán đao mua nghé, bán kiếm mua trâu.
[5] Chưa rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Quýnh » Giang trung mục phố