29/11/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn phó ất
餞副乙

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 07:48

 

Nguyên tác

皇華有命北如燕,
拂掠清秋好著鞭。
紫塞雲開豪跨馬,
洞庭波帖穩登船。
豳風魯頌詩三百,
楚水吾山路幾千。
謀度餘閑吟興健,
中州奇壯載歸駢。

Phiên âm

Hoàng hoa hữu mệnh bắc như yên,
Phất lược thanh thu hảo trước tiên.
Tử tái vân khai hào khoá mã,
Động Đình[1] ba thiếp ổn đăng thuyền.
Mân phong Lỗ tụng thi tam bách,
Sở thuỷ[2] Ngô sơn[3] lộ kỷ thiên.
Mưu độ dư nhàn ngâm hứng kiện,
Trung Châu kỳ tráng tái quy biền.

Dịch nghĩa

Có lệnh đi sứ sang Yên Kinh phía Bắc
Tiết thu trong trẻo đang qua, đúng là lúc vung roi lên đường
Cửa ải mây tan, hào hùng ngựa phóng
Động Đình sóng yên, thuyền lướt êm đềm
Mân Phong, Lỗ Tụng, Kinh Thi đủ ba trăm bài
Sông nước Sở, núi nước Ngô đường đi mấy ngàn dặm
Việc lớn xong, thư nhàn, hứng thơ dạt dào
Đất Trung Châu kỳ tráng đưa xe ông trở về

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Trần Thị Băng Thanh

Hoàng hoa vâng mệnh bắc sang Yên
Rong ruổi vừa thu mây gió hiền
Cửa ải mây tan hùng ngựa phóng
Động Đình sóng lặng lướt thuyền êm
Mân Phong, Lỗ Tụng, thơ trăm khúc
Sông Sở non Ngô dặm mấy nghìn
Việc trọn thư nhàn thi hứng đậm
Trung Châu kỳ tráng lối về quen
Phó ất: Có lẽ là ông Nguyễn Văn Siêu (1795-1872), quê Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Đông. Sau ra ở Thọ Xương, Hà Nội, đỗ phó bảng năm 1838, làm quan đến chức Án sát. Năm 1849, ông được cử làm phó sứ đến nhà Thanh. Trong năm này (1849) vua Tự Đức hai lần cử sứ sang Yên Kinh. Lần đầu là Phó giáp Nguyễn Tư Giản, lần thứ hai là Phó giáp Nguyễn Văn Siêu.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[2] Tức khúc sông Trường Giang chảy qua Giang Tây, xưa thuộc nước Sở thời Chiến Quốc.
[3] Ngô sơn còn gọi là Ngư sơn 魚山, nay thuộc huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông.
[1] Tên hồ thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn phó ất