04/07/2020 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh đô cũng có người rồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:07

 

Kinh đô cũng có người rồ,
Thôn quê cũng có sinh đồ, trạng nguyên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kinh đô cũng có người rồ