20/10/2021 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Vương lâu ca
越王樓歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 02:46

 

Nguyên tác

綿州州府何磊落,
顯慶年中越王作。
孤城西北起高樓,
碧瓦朱甍照城郭。
樓下長江百丈清,
山頭落日半輪明。
君王舊蹟今人賞,
轉見千秋萬古情。

Phiên âm

Miên Châu châu phủ hà lỗi lạc,
Hiển Khánh[1] niên trung Việt Vương tác.
Cô thành tây bắc khởi cao lâu,
Bích ngoã chu manh chiếu thành quách.
Lâu hạ trường giang bách trượng thanh,
Sơn đầu lạc nhật bán luân minh.
Quân vương cựu tích kim nhân thưởng,
Chuyển kiến thiên thu vạn cổ tình.

Dịch nghĩa

Thủ phủ của Miên Châu, Tứ Xuyên sao mà nổi bật như thế,
Lầu này là do Việt vương cho xây vào năm Hiển Khánh.
Nơi phía tây bắc của cái thành cô đơn nổi lên một lầu cao,
Ngói biếc sườn đỏ chiếu thành quách sáng rực.
Dưới lầu con sông trong dài chảy quanh đến trăm trượng,
Đầu núi chiều tà còn nửa vành sáng.
Vết cũ của nhà vua, người đời nay thưởng thức,
Hiện rõ ra mối tình trước sau sẽ dài ngàn năm

Bản dịch của Nhượng Tống

Dinh thự châu Miên sang trọng thật!
Đức ông Việt Vương hồi trước cất!
Góc thành Tây Bắc một lầu cao,
Ngói biếc, mành son, hoa cả mắt!
Sông dài dưới lầu trăm trượng trong!
Ác chìm đỉnh núi nửa vừng hồng!
Dấu xưa vua chúa nay ta ngắm!
Sau trước nghìn thu một tấm lòng!
(Năm 762)

Lời tự: "Thái tông tử Việt vương Trinh vi Miên Châu chế sứ, tác đài vu châu thành tây bắc" 太宗子越王貞為綿州刺史,作臺於州城西北 (Con của Đường Thái Tông tên Trinh, tước Việt vương, lúc đó giữ chức chế sứ ở Miên Châu, cho xây ở phía tây bắc châu thành).

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Năm 656 đời vua Cao Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Việt Vương lâu ca