20/07/2024 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ đạo sĩ Phùng Đức Chi thoại biệt
與道士馮德之話別

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:13

 

Nguyên tác

一宿山房話別離,
殷勤勸我酒盈卮。
更教弟子橫琴送,
彈徹悲風盡淚垂。

Phiên âm

Nhất túc sơn phòng thoại biệt ly,
Ân cần khuyến ngã tửu doanh chi.
Cánh giao đệ tử hoành cầm tống,
Đàn triệt bi phong tận lệ thuỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cùng trú trai phòng nói biệt ly
Ân cần mời nhắp chén ly bôi
Lại kêu đệ tử cầm đàn tiễn
Gió thảm theo đàn khiến lệ rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Dữ đạo sĩ Phùng Đức Chi thoại biệt