03/04/2023 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán
自嘆

Tác giả: Nguyễn Đình Giản - 阮廷僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 15:54

 

Nguyên tác

見昔為官今作囚,
一身還占兩風流。
為官未足酬吾志,
在獄誰能寫我愁。
底事榮枯非碌碌,
此生行止係悠悠。
古來興廢尋常事,
但得吾心無怨尤。

Phiên âm

Kiến tích vi quan kim tác tù,
Nhất thân hoàn chiếm lưỡng phong lưu.
Vi quan vị túc thù ngô chí,
Tại ngục thuỳ năng tả ngã sầu.
Để sự vinh khô phi lục lục,
Thử sinh hành chỉ hệ du du.
Cổ lai hưng phế tầm thường sự,
Đãn đắc ngô tâm vô oán[1] vưu.

Dịch nghĩa

Ngày trước làm quan ngày nay làm tù
Một mình chiếm cả hai thú phong lưu
Làm quan chưa đủ thoả được chí ta
Ở ngục ai hay tả được sầu ta
Những sự tươi héo không phải tầm thường
Đời mình xuất xử cũng do tiền định
Xưa nay hưng suy chỉ là việc thường
Cốt ở lòng ta không hề oán trách

Bản dịch của Lê Thước

Khi trước làm quan nay ở tù
Phong lưu hai cảnh một mình ru!
Làm quan chưa được vừa lòng thích
Ở ngục ai hay tỏ nỗi sầu
Việc thế héo tươi tuỳ số định
Thân mình ra, ở tự trời cho
Xưa nay suy thịnh là thường sự
Ta có điều gì oán trách đâu
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Luận ngữ có câu: "Vô oán thiên, vô ưu nhân" (Không oán trời, không trách người), chỉ biết theo điều phải điều hay mà làm, lòng tự vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Giản » Tự thán