18/08/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu
送段功曹歸廣州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 11:13

 

Nguyên tác

南海春天外,
功曹幾月程。
峽雲籠樹小,
湖日落船明。
交趾丹砂重,
韶州白葛輕。
幸君因旅客,
時寄錦官城。

Phiên âm

Nam Hải xuân thiên ngoại,
Công tào kỷ nguyệt trình.
Giáp vân lung thụ tiểu,
Hồ nhật lạc thuyền minh.
Giao Chỉ[1] đan sa trọng,
Thiều châu bạch cát khinh.
Hạnh quân nhân lữ khách,
Thì ký Cẩm Quan[2] thành.

Dịch nghĩa

Mùa xuân vùng Nam Hải, nơi ngoài trời,
Quan công tào tháng nào mới lên đường về?
Mây kẽm trùm cây làm cho nó nhỏ,
Mặt trời nơi hồ rơi vào thuyền làm sáng lên.
Nơi Giao Chỉ có thuốc tiên đan sa nặng,
Vùng Thiều Châu có áo dệt dây sắn trắng nhẹ.
May được gặp ông nhân làm khách xa,
Lúc đó đang ở Thành Đô.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam Hải vùng xa tít,
Công tào tháng nào đi.
Mây kẽm trùm cây nhỏ,
Nắng hồ vương sáng ghe.
Giao Chỉ, thuốc tiên quý,
Thiều châu trắng áo the.
May nhân ông làm khách,
Thành Đô lúc tạt về.
(Năm 762)

[1] Quảng Châu thời đó thuộc Giao Chỉ.
[2] Phía nam Thành Đô, Tứ Xuyên, gấm dệt được giũ nơi sông Cẩm khiến gấm càng tươi đẹp hơn, nên vùng này mang tên Cẩm Quan thành. Sau này gọi chung cho cả Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu