27/06/2022 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ chiếu
喜詔

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 15:21

 

Nguyên tác

黃雞催唱曉玲瓏,
尺五飛來紫禁中。
遂使堯言布天下,
始知漢詔感山東。
金甌已付經綸手,
玉燭均調鼎鼐功。
人頌太平無事日,
村村粳稻飄香風。

Phiên âm

Hoàng kê thôi xướng hiểu linh lung,
Xích ngũ phi lai tử cấm trung.
Toại sử Nghiêu ngôn[1] bố thiên hạ,
Thuỷ tri Hán chiếu cảm Sơn Đông[2].
Kim âu[3] dĩ phó kinh luân thủ,
Ngọc chúc[4] quân điều đỉnh nãi công.
Nhân tụng thái bình vô sự nhật,
Thôn thôn canh đạo phiêu hương phong.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Tiếng gà giục giã sáng linh lung,
Gang tấc lăm xăm tới điện rồng,
Bèn khiến lời Nghiêu khắp thiên hạ,
Mới hay chiếu Hán cảm Sơn Đông.
Âu vàng phó mặc tay anh tuấn,
Đuốc ngọc đều nhờ bực tướng công.
Gặp lúc thái bình người rảnh việc,
Làng làng thơm nức lúa đơm bông.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Lời nói của vua Nghiêu.
[2] Lúc tờ chiếu của nhà Hán ban xuống, dân Sơn Đông đều cảm động.
[3] Nghiệp nước vững như âu vàng.
[4] Đuốc ngọc sáng tượng trưng thái bình, là nhờ có vị tể tướng giúp công (Điều hoà đỉnh nãi - cái vạc lớn, là công việc của tể tướng giúp nước bình trị, làm cho khí âm khí dương được điều hoà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Hỉ chiếu