04/10/2022 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý
宿白沙驛-初過湖南五里

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2012 20:24

 

Nguyên tác

水宿仍餘照,
人煙復此亭。
驛邊沙舊白,
湖外草新青。
萬象皆春氣,
孤槎自客星。
隨波無限月,
的的近南溟。

Phiên âm

Thuỷ túc nhưng dư chiếu,
Nhân yên phục thử đình.
Dịch biên sa cựu bạch,
Hồ ngoại thảo tân thanh,
Vạn tượng giai xuân khí.
Cô tra tự khách tinh.
Tuỳ ba vô hạn nguyệt,
Đích đích cận nam minh.

Dịch nghĩa

Ở dưới nước nhưng còn sáng rõ,
Khói người trở lại với cái đình này.
Bên trạm cát vẫn trắng như xưa,
Ngoài hồ thì cỏ mới xanh.
Mọi cảnh đều có hơi xuân,
Nhưng cái bè cô đơn tự nó là một ngôi sao lạ.
Theo sóng có đầy rẫy trăng,
Rõ ràng là gần với biển rộng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tàn nhìn mặt nước
Người, khói xúm quanh đình
Bên trạm cát thường trắng
Ngoài hồ cỏ mới xanh
Cảnh xuân tươi hớn hở
Bè khách lạc lênh đênh
Theo sóng trăng vô hạn
Lần qua bể rộng thênh
(Năm 769)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý