04/12/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tha nhân kỵ đại mã
他人騎大馬

Tác giả: Vương Phạm Chí - 王梵志

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 17:46

 

Nguyên tác

他人騎大馬,
我獨跨驢子。
回顧擔柴漢,
心下較些子。

Phiên âm

Tha nhân kỵ đại mã,
Ngã độc khoá lư tử.
Hồi cố đảm sài Hán,
Tâm hạ giảo ta tử.

Dịch nghĩa

Người ta cưỡi ngựa to lớn,
Ta chỉ cưỡi có con lừa nhỏ.
Quay lại nhìn Hán tử kia đang è cổ vác củi nặng,
Trong lòng thấy cũng hơn anh ta chút đỉnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta cưỡi ngựa lớn
Ta ngồi lưng lừa con
Quay nhìn người vác củi
Trong lòng thấy còn hơn
Bài này vốn không có tựa đề, người đời sau lấy câu đầu làm tựa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Phạm Chí » Tha nhân kỵ đại mã