26/10/2021 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu thị tổng lý về việc cai trị về pháp luật

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 17:37

 

Quyền phép việc cai trị,
Phủ huyện đều chuyên nha.
Thừa hành có tổng lý,
Theo lệnh Sơ cấp toà.
Việc quan phải chăm chỉ,
Cửa quan ưa thực thà.
Sao cho việc cầm phòng,
Trộm cướp đều tránh xa.
Sao cho việc sưu thuế,
Dân sự đừng kêu ca.
Thưa kiện sinh thù khích,
Sao bằng bảo nhau hoà.
Nếu biết lẽ phải trái,
Sao phải phiền hỏi tra.
Thương thay kẻ ngu dại,
Ghét thay kể điêu toa.
Nhà nước đặt pháp luật,
Phạm luật nào có tha.
Ơn oán chúng mặc chúng,
Công bằng ta biết ta.
Bổng lộc nhờ ơn nước,
Dân con như một nhà.
Văn minh dần kết quả,
Mới bõ công trồng hoa.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Hiểu thị tổng lý về việc cai trị về pháp luật