03/07/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm
三鄉驛樓,伏睹玄宗望女幾山詩,小臣斐然有感

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 13/05/2020 15:22

 

Nguyên tác

開元天子萬事足,
唯惜當時光景促。
三鄉陌上望仙山,
歸作霓裳羽衣曲。
仙心從此在瑤池,
三清八景相追隨。
天上忽乘白雲去,
世間空有秋風詞。

Phiên âm

Khai Nguyên thiên tử vạn sự túc,
Duy tích đương thời quang cảnh xúc.
Tam Hương mạch thượng vọng tiên sơn,
Quy tác Nghê thường vũ y khúc[1].
Tiên tâm tòng thử tại Dao Trì[2],
Tam Thanh[3], Bát Cảnh[4] tương truy tuỳ.
Thiên thượng hốt thừa bạch vân khứ,
Thế gian không hữu Thu phong từ[5].

Bản dịch của Châu Hải Đường

Khai Nguyên muôn sự thảy sung túc;
Cảnh sắc bấy giờ riêng thúc giục.
Trên nẻo Tam Hương ngắm núi tiên;
Về soạn “Nghê Thường vũ y khúc”.
Dao Trì, từ bấy chuộng thần tiên;
Bát cảnh, Tam thanh kiếm mấy phen.
Chợt cưỡi bạch vân lên thượng giới;
Câu “Thu phong” để lại trần gian.
Trạm dịch Tam Hương cách tây nam huyện Nghi Dương, Hà Nam tám mươi dặm. Núi Nữ Kỷ ở phía tây huyện Nghi Dương, Hà Nam, tục gọi là núi Thạch Kê.

[1] Khúc nhạc mà Huyền Tông làm ra khi tới trạm dịch Tam Hương, ngắm núi Nữ Kỷ.
[2] Tương truyền là nơi thần tiên cư ngụ.
[3] Theo quan niệm của đạo giáo, ba cõi trời cao nhất là: Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, hợp xưng là Tam Thanh.
[4] Tức Bát Cảnh cung, cung điện nơi Lão Tử ở.
[5] Bài từ do Hán Vũ Đế viết ra. Vũ Đế chuộng thần tiên nhưng rốt vẫn không thể trường sinh, chỉ có bài Thu phong từ để lại mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm