03/10/2023 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tặng Lưu viên ngoại
三贈劉員外

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 11:06

 

Nguyên tác

信書成自誤,
經事漸知非。
今日臨岐別,
何年待汝歸?

Phiên âm

Tín thư thành tự ngộ,
Kinh sự tiệm tri phi.
Kim nhật lâm kỳ biệt,
Hà niên đãi nhữ quy?

Dịch nghĩa

Thư từ có sai sót,
Qua sự việc mới biết như thế.
Hôm nay chúng ta đi đôi ngả,
Biết đợi đến năm nào ông mới trở về?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thư từ có sai sót
Qua việc mới biết thế
Hôm nay chia đôi ngả
Biết năm nào ông về?
Lưu viên ngoại tức Lưu Vũ Tích, bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Khoảng năm 792 hai người cùng đậu tiến sĩ, cùng làm quan. Lưu Vũ Tích làm đồn điền viên ngoại lang, Liễu Tông Nguyên làm giám sát ngự sử. Đến lúc Nguyên làm bài này năm 815, hai người cùng bị biếm trích. Tác giả bị biếm đi Liễu Châu, Lưu Vĩ Tích đi Liên Châu phía đông kinh đô Trường An. Để tiễn bạn lên đường, tác giả đã tặng thơ trước rồi, lại tặng thêm một bài. Nay lại tặng thêm bài này nữa, nên tựa đề "Tam tặng" là vì vậy. Lưu Vũ Tích đều có bài đáp lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Tam tặng Lưu viên ngoại