13/04/2021 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 157 - Miễn huynh đệ vật cạnh tranh

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:34

 

Cùng đội sinh thành một cửa ra,
Anh em trời đã thực cho ta.
Giúp nàn[1], chống dể[2] cùng nương cậy,
Biết kính, hay yêu miễn thuận hoà.
Xui giục chớ tin miệng vợ.
Yêu thương sá thấy lòng cha[3].
Chân tay[4] gẫm lại ai hơn nữa,
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà?
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên anh em chớ tranh nhau.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.
[2] Chống kẻ khinh thường anh em mình. Câu này ý nói anh em phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, và nương cậy nhau việc chống lại kẻ khinh rẻ ức hiếp mình.
[3] Khi anh em có chuyện xích mích nên nghĩ đến tấm lòng cha yêu thương tất cả, mà tìm cách thuận hoà với nhau.
[4] Người xưa thường nói: “Anh em như tay chân”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 157 - Miễn huynh đệ vật cạnh tranh