08/12/2022 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1
餞興仁犁尹赴闕其一

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2016 15:52

 

Nguyên tác

維新聖正貴循良,
撫字能臣入薦揚。
墨綬芳風追桌魯,
朱異重價擅龔黃。
鳴河路上逢春色,
衣錦橋邊認故鄉。
百里轄民休控馬,
枳林原不伴鸞凰。

Phiên âm

Duy tân thánh chính quý tuần lương,
Phủ tự năng thần nhập tiến dương.
Mặc thụ phương phong truy Trác Lỗ[1],
Chu di trọng giá thiện Cung Hoàng[2].
Minh hà lộ thượng phùng xuân sắc,
Y cẩm kiều biên nhận cố hương.
Bách lý hạt dân hưu khống mã,
Chỉ lâm nguyên bất bạn loan hoàng.

Dịch nghĩa

Nền chính sự “duy tân” của bậc thánh quân quý ở chỗ có bề tôi hiền tài
Việc chăn dắt dân, bề tôi có năng lực được tiến cử
Gió thổi bay dải mũ đen theo gương Trác, Lỗ
Cờ đỏ thêm uy nghiêm, sánh với Cung Hoàng
Trên đường nghe tiếng dòng sông reo, sắc xuân đã tới
Bên cầu nhìn cách ăn mặc nhận ra là quê hương
Trăm dặm đường, dân trong hạt chớ nên giữ ngựa lại
Rừng gai vốn không buộc được cánh phượng hoàng

Bản dịch của Trần Lê Văn

Canh tân vua quý đức tài cao
Quan giỏi chăn dân được tiến vào
Trác, Lỗ, gió vờn tua mũ thắm
Cung, Hoàng, dáng đẹp ngọn cờ đào
Gặp mùa xuân mới, sông reo hát
Qua nhịp cầu quê, vui dạt dào
Trăm dặm, mong dân đừng giữ ngựa
Rừng gai nào cản phượng bay cao
Lạc khoản: “Nghệ An” 義安 (Quán Nghệ An). Ông tri huyện Hưng Nhân họ Lê quê ở Nghệ An.

Nguyên chú: “Tỉnh cử khả kham tri phủ do bộ dẫn kiến” 省舉可堪知府由部引見 (Tỉnh cử ông giữ chức tri phủ từ bộ đưa sang).

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Trác là Trác Hoạt, đại phu nước Sở; Lỗ là Lỗ Công (tức Hạng Tịch). Nghĩa Đế phong Hạng Tịch làm Lỗ Công.
[2] Cung là Cung Toại, Hoàng là Hoàng Bá. Đây là hai vị quan Tuần lại nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1