28/05/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm
送陵州路使君赴任

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 23:42

 

Nguyên tác

王室比多難,
高官皆武臣。
幽燕通使者,
岳牧用詞人。
國待賢良急,
君當拔擢新。
佩刀成氣象,
行蓋出風塵。
戰伐乾坤破,
瘡痍府庫貧。
眾僚宜潔白,
萬役但平均。
霄漢瞻佳士,
泥途任此身。
秋天正搖落,
回首大江濱。

Phiên âm

Vương thất tỉ đa nan,
Cao quan giai vũ thần.
U, Yên[1] thông sứ giả,
Nhạc mục dụng từ nhân.
Quốc đãi hiền lương cấp,
Quân đương bạt trạc tân.
Bội đao thành khí tượng,
Hành cái xuất phong trần.
Chiến phạt càn khôn phá,
Sang di phủ khố bần.
Chúng liêu nghi khiết bạch,
Vạn dịch đán bình quân.
Tiêu hán chiêm giai sĩ,
Nê đồ nhiệm thử thân.
Thu thiên chính dao lạc,
Hồi thủ đại giang tân.

Dịch nghĩa

Gia tộc vua vừa qua gặp nhiều khó khăn,
Nên các người làm to đều xuất thân từ quan võ.
Vùng U, Yên mới thu hồi được nên cần người trông coi,
Các châu quận đó cần tới các nhà hành chính, quan văn.
Nhà nước chờ người hiền, giỏi đã lâu,
Và bác đáng được để bạt lên chức mới.
Bác đeo thanh đao khiến trông hiên ngang,
Và lên xe đi xông vào nơi gió bụi.
Chinh chiến đã khiến cho đất nước bị tàn phá,
Vết thương chiến tranh là kho cạn.
Các quan thì cần liêm khiết,
Việc gì cũng thế cần cho ngay thẳng.
Bác được người ta chiêm ngưỡng,
Còn tôi là kẻ chìm trong bùn hôi.
Trời thu nghe dao động buồn,
Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bờ sông bát ngát.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vừa qua đất nước loạn,
Làm lớn toàn võ quan.
U, Yên mới thu phục,
Non sông đợi văn nhân.
Kẻ hiền, nước cần gấp,
Bác được cử tiến thân.
Đeo gươm trông rõ dáng,
Rong xe vút bụi trần.
Chiến tranh giang sơn nát,
Tàn hại, kho trống trơn.
Làm quan cần trong sạch,
Mọi việc phải quân phân.
Bác lẫy lừng danh vọng,
Tôi bùn lầy vùi chân.
Trời thu trông tan tác,
Quay nhìn bãi bạt ngàn.
(Năm 763)

[1] Căn cứ của An Lộc Sơn khi nổi dậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm