09/05/2021 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưng Khánh trì thị yến ứng chế
興慶池侍宴應制

Tác giả: Vi Nguyên Đán - 韋元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 03:53

 

Nguyên tác

滄池漭沆帝城邊,
殊勝昆明鑿漢年。
夾岸旌旗疏輦道,
中流簫鼓振樓船。
雲峰四起迎宸幄,
水樹千重入御筵。
宴樂已深魚藻詠,
承恩更欲奏甘泉。

Phiên âm

Thương trì[1] mãng hàng đế thành biên,
Thù thắng Côn Minh tạc Hán niên.
Giáp ngạn tinh kỳ sơ liễn đạo,
Trung lưu tiêu cổ chấn lâu thuyền.
Vân phong tứ khởi nghinh thần ác,
Thuỷ thụ thiên trùng nhập ngự diên.
Yến nhạc dĩ thâm Ngư tảo[2] vịnh,
Thừa ân cánh dục tấu cam tuyền.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mênh mang Hưng Khánh đế thành biên
Hơn cảnh Côn Minh Hán tạc nên
Ven bến tinh kỳ liền lối kiệu
Dòng xuôi đàn sáo động lầu thuyền
Đỉnh mây bốn hướng dăng màn ngự
Cây nước muôn trùng nhập tiệc diên
Nhạc yến rộn ràng ca Ngư tảo
Mang ơn muốn tấu khúc Cam Tuyền
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Chỉ hồ Hưng Khánh. Hồ nằm ở phía đông thành Trường An. Trong bài thơ có khi gọi là Long trì hoặc Thương trì (chỉ sự rộng lớn của hồ).
[2] Tên một thiên trong Tiểu nhã của Kinh Thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Nguyên Đán » Hưng Khánh trì thị yến ứng chế