08/12/2021 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính thi tẩu
聽詩叟

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 23:09

 

Nguyên tác

底事聽詩聽不清,
此翁耳殼欠分明。
擬攜謝朓驚人句,
來向青天頌數聲。

Phiên âm

Để sự thính thi thính bất thanh,
Thử ông nhĩ xác khiếm phân minh.
Nghĩ huề Tạ Diễu[1] kinh nhân cú,
Lai hướng thanh thiên tụng sổ thanh.

Dịch nghĩa

Nhiều việc thì nghe thơ nghe sẽ không thấy thanh nhã,
Ông lão này tai cứng thiếu phân minh.
Định mang câu thơ kinh lòng người của Tạ Diễu,
Hướng tới trời xanh ca tụng một vài lời.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bận việc nghe thơ chẳng thấy thanh,
Ông này tai cứng thiếu phân minh.
Tạ Diễu kinh người câu thuở trước,
Mấy lời khen tụng với trời xanh.
[1] Tạ Diễu 謝朓 (464-499) là nhà thơ thời Nam Bắc triều, tự Huyền Huy 玄暉, người Dương Hạ (nay là tỉnh Hà Nam, huyện Thái Khang). Tác phẩm có: Tạ Diễu tập (12 quyển), Tạ Diễu dật tập (1 quyển).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Thính thi tẩu