01/10/2020 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tư đồ Nguyên Đán
贈司徒元旦

Tác giả: Trần Ngạc - 陳顎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:17

 

Nguyên tác

我是當年棄物,
公非大廈奇才。
會取一般老病,
田園早辨歸來。

Phiên âm

Ngã thị đương niên khí vật,
Công phi đại hạ kỳ tài.
Hội thủ nhất ban lão bệnh,
Điền viên tảo biện quy lai.

Dịch nghĩa

Tôi nay vào hạn bỏ đi,
Ông chẳng phải người tài của thiên hạ.
Cùng một phường già nua bệnh tật cả,
Cảnh ruộng vườn nên sớm lùi về.

Bản dịch của (Không rõ)

Tôi nay vào hạn vất đi rồi,
Ông chẳng thế gian bậc kỳ tài.
Cùng bọn già nua suy yếu cả,
Điền viên sớm liệu thoái về thôi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Bản dịch trong Đại Việt sử ký toàn thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngạc » Tặng tư đồ Nguyên Đán