03/12/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ngôi pha
馬嵬坡

Tác giả: Trịnh Điền - 鄭畋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 13:09

 

Nguyên tác

玄宗回馬楊妃死,
雲雨難忘日月新。
終是聖明天子事,
景陽宮井又何人。

Phiên âm

Huyền Tông[1] hồi mã Dương Phi[2] tử,
Vân vũ nan vong nhật nguyệt tân.
Chung thị thánh minh thiên tử sự,
Cảnh Dương cung tỉnh[3] hựu hà nhân.

Dịch nghĩa

Vua Huyền Tông quay ngựa về thì Dương Phi đã chết
Trong mây mưa, khó quên vầng trăng sáng buổi đầu
Rốt cuộc đấy là chuyện các vị vua sáng suốt
Lại là ai ở cái giếng trong cung Cảnh Dương

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Huyền Tông quay ngựa, Dương Phi chết
Trăng tỏ, mây mưa há dễ phai?
Cái chuyện đế vương âu cũng thế
Cảnh Dương giếng ngọc ấy là ai?
Gò Mã Ngôi, phía tây huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Năm Thiên Bảo đời Đường, An Lộc Sơn làm phản khiến Huyền Tông chạy qua Thục. Tới quán dịch Mã Nguy, quân sĩ không chịu đi, muốn giết Dương Quý Phi trước. Vua sai Cao Lực sĩ xử tử Dương Quý Phi tại đây.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Đường Huyền Tông, Đường Minh Hoàng.
[2] Tức Dương Quý Phi.
[3] Cái giếng ở cung Cảnh Dương, Trần Hậu Chủ cùng Trương Lệ Hoa và Khổng Quý Tần nhảy xuống đó để trốn binh Tuỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Điền » Mã Ngôi pha