26/03/2023 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
暑困戲臥荷葉上同潘生其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:06

 

Nguyên tác

南郭先生不解愁,
北窗高枕蹇帷留。
起來得得香生夢,
卻是青蓮葉上遊。

Phiên âm

Nam Quách tiên sinh[1] bất giải sầu,
Bắc song cao chẩm kiển duy lưu.
Khởi lai đắc đắc hương sinh mộng,
Khước thị thanh liên diệp thượng du.

Dịch nghĩa

Nam Quách tiên sinh chẳng giải được nỗi sầu,
Cửa sổ phía bắc nằm gối cao, kéo màn rủ.
Lúc dậy cảm nhận trong giấc mộng có nhiều mùi thơm,
Do là nằm chơi trên lớp lá sen xanh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nam Quách tiên sinh chẳng vợi sầu,
Rủ màn song bắc, gối cao đầu.
Tỉnh ra thấy mộng đầy hương ngát,
Nằm lá sen xanh chẳng trách nào.
[1] Hay Nam Quách cư sĩ, người nước Tề thời Chiến Quốc, thổi một loại nhạc cụ giống ống sáo cho Tế Tuyên Vương nghe, mỗi lần lấy 300 người cùng thổi. Đến đời Tề Mân Vương lại chỉ thích nghe từng người thổi, Quách tiên sinh bỏ đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1