02/07/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 10
建炎己酉十二月五日避亂鴿湖山十絕句其十

Tác giả: Vương Đình Khuê - 王庭珪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 18:14

 

Nguyên tác

偉岸稜稜似立朝,
巍峨冠劍想風標。
可憐有貌無肝膽,
何用昂然近紫霄。

Phiên âm

Vĩ ngạn lăng lăng tự lập triêu,
Nguy nga quan kiếm tưởng phong tiêu.
Khả liên hữu mạo vô can đảm,
Hà dụng ngang nhiên cận tử tiêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đứng như quan lớn oai hùng,
Xênh xang mũ kiếm vô cùng hiên ngang.
Có mặt mà chẳng có gan,
Cao tận mây chẳng lo toan được gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Khuê » Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 10