26/09/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng ngọ nhật phần hoá vong thê cân lạp y phục tại mộ cảm tác
重午日棼化亡妻巾笠衣服在墓感作

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 08:04

 

Nguyên tác

邇來物在惜人亡,
物化那堪說斷腸。
巾笠隨娘歸大漠,
艾蒲感我是重陽。
不應遺跡封塵黑,
聊把深情寄壤黃。
無柰殘灰飛片片,
暮天雲合望蒼茫。

Phiên âm

Nhĩ lai vật tại tích nhân vong,
Vật hoá na kham thuyết đoạn trường.
Cân lạp tuỳ nương quy đại mạc,
Ngải bồ cảm ngã thị trùng dương[1].
Bất ưng di tích phong trần hắc,
Liêu bả thâm tình ký nhưỡng hoàng[2].
Vô nại tàn hôi phi phiến phiến,
Mộ thiên vân hợp vọng thương mang.

Dịch nghĩa

Bấy nay đồ vật còn, tiếc người đã mất
Hoá thiêu vật, sao chịu nổi nỗi đau thương
Khăn áo theo nàng trở về nơi xa vắng
Bó ngải, rau bồ khiến ta xúc cảm là ngày trùng dương
Chẳng muốn di tích xưa vùi sâu lớp đất đen
Hãy đem thâm tình gửi về nơi suối vàng
Chẳng sao ngăn được tro tàn bay lả tả
Mây chiều tụ lại, vọng nhìn mênh mang

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Vật vẫn còn đây, người đã mất
Hoá vật sao kham nỗi đoạn trường
Khăn áo theo nàng về cõi vắng
Ngải, bồ thương cảm buổi trùng dương
Dấu xưa nào muốn vùi trong đất
Hãy gửi tình thâm tới suối vàng
Đành để tàn tro bay với gió
Mênh mang chiều đổ áng mây vương
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Tức ngày trùng cửu (ngày mồng 9 tháng 9).
[2] Hãy đem thâm tình gửi về nơi suối vàng. Câu này nói lý do hoá đồ vật, tức khăn nón để lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trùng ngọ nhật phần hoá vong thê cân lạp y phục tại mộ cảm tác