24/01/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tằng Xác chi quan Giao Chỉ kỳ 1
客懷贈曾確之官交阯其一

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 22:52

 

Nguyên tác

將軍馬上凱歌還,
絕域塵清宇宙寬。
銅柱山河皆郡縣,
雕題人物盡衣冠。
均施雨露回枯槁,
廣植桑田慰餒寒。
聞說九重深有意,
盡將此責付郎官。

Phiên âm

Tướng quân mã thượng khải ca hoàn,
Tuyệt vực trần thanh vũ trụ khoan.
Đồng trụ sơn hà giai quận huyện,
Điêu đề[1] nhân vật tận y quan[2].
Quân thi vũ lộ hồi khô cảo,
Quảng thực tang điền uý nỗi hàn.
Văn thuyết cửu trùng thâm hữu ý,
Tận tương thử trách phó lang quan[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thắng lợi về tướng quân trên lưng ngựa,
Trời rộng hơn bụi lắng chốn biên xa.
Quan phương nam tận tình đầy lễ nghĩa,
Trụ đồng xưa quận huyện mốc sơn hà.
Cây hết khô tưới đều ân mưa móc,
Người được no nhờ dâu lúa nhà nhà.
Nghe nói rằng cấp trên đều có ý,
Giao cho ông vì tin tưởng tối đa.
[1] Điêu là chạm, xâm, vẽ; đề là cái trán. Tập tục người phương nam khắc vẽ hoa văn trên da trên trán, lý do mỹ thuật cũng như mục đích xuống nước khỏi sợ thuồng luồng. Điêu đề hoặc văn thân 文身 là những hình thức tương tự nhau.
[2] Áo quần, mũ nón của các quan, chỉ lễ phục, lễ nghĩa. Câu này ý nói các chức sắc phương nam mặc toàn lễ phục ra chào đón hoặc tiễn đưa.
[3] Chức quan phụ tá thường được đưa ra các địa phương làm trưởng hành chánh các đơn vị phủ huyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Tặng Tằng Xác chi quan Giao Chỉ kỳ 1