08/12/2022 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng sông
La rivière

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/07/2022 20:26

 

Nguyên tác

La rivière que j’ai sous la langue,
L’eau qu’on imagine pas, mon petit bateau,
Et, les rideaux baissés, parlons.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sông nằm dưới lưỡi của anh,
Em đừng tưởng nước, tròng trành thuyền anh,
Buông rèm, ta hãy dỗ dành.
In trong thi tập Répétitions (Sự lặp lại).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Dòng sông