05/02/2023 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 1
和明洲陳侍郎先生泛遊順安汛感作原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:24

 

Nguyên tác

蟹嶼螺洲護帝京,
髯翁泛棹已諳程。
封堤莫問人工巧,
閉港偏窺造化情。
五夜愁眠皆釣艇,
當年醉臥幾沙城。
如何洩盡東溟水,
五子潮聲不復鳴。

Phiên âm

Giải dụ Loa châu hộ đế kinh[1],
Nhiêm ông phiếm trạo dĩ am trình.
Phong đê mạc vấn nhân công xảo,
Bế cảng thiên khuy tạo hoá tình.
Ngũ dạ sầu miên[2] giai điếu đỉnh,
Ðương niên tuý ngoạ kỷ sa thành[3].
Như hà tiết tận đông minh thuỷ,
Ngũ Tử triều thanh[4] bất phục minh.

Dịch nghĩa

Bãi cua cồn Hến nằm cạnh đế kinh
Ông già râu bạc chơi thuyền cũng đã rành lối
Ðừng hỏi ai đắp đường đê tinh xảo
Xem bến cảng mới thấy công trình của trời đất có tình ý
Thuyền câu canh khuya cảnh sầu giấc ngủ chập chờn
Năm xưa ai say rượu nằm ngủ trên chiến địa
Làm sao tát hết nước bể đông
Ðể tiếng sóng của hồn ông Ngũ Tử khỏi còn vang vọng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bãi cua cồn Hến cận thần kinh
Ông lão chèo khua cũng đã rành
Ðừng hỏi đường đê công thợ xảo
Trộm xem cảng bến cảnh trời xinh
Thuyền câu canh muộn sầu buông mái
Chiến địa xưa say ngã mấy thành
Sao tháo biển đông dòng nước cạn
Sóng lòng Ngũ Tử sẽ làm thinh
Cửa biển Thuận An ở Huế, tỉnh Thừa Thiên.

[1] Kinh đô Huế.
[2] Giấc ngủ chập chờn đêm khuya. Ý trong bài "Phong kiều dạ bạc".
[3] Say nằm ở chiến trường. Ý trong bài "Lương Châu từ".
[4] Tiếng sóng do ông Ngũ Tử gây nên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 1