11/04/2021 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn cốm

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 08/04/2020 09:24

 

Cốm bây giờ không phải cốm ngày xưa
Sen bây giờ không phải sen ngày xưa
Người bây giờ không phải người ngày xưa.

Cốm ngày xưa không phải cốm bây giờ
Sen ngày xưa không phải sen bây giờ
Người ngày xưa không phải người bây giờ.

Ngoài: Hiện tại nhưng trong: Quá khứ
Ngoài: Quá khứ nhưng trong: Hiện tại.

Bây giờ, bây giờ có khác ngày xưa
Ngày xưa, ngày xưa có khác bây giờ?

Sen bây giờ bọc cốm ngày xưa
Cốm bây giờ thơm trong sen ngày xưa
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Ăn cốm