30/06/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hạc
感鶴

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2008 09:40

 

Nguyên tác

鶴有不群者,
飛飛在野田。
饑不啄腐鼠,
渴不飲盜泉。
貞姿自耿介,
雜鳥何翩翾。
同遊不同志,
如此十餘年。
一興嗜慾念,
遂為矰繳牽。
委質小池內,
爭食群雞前。
不惟懷稻粱,
兼亦競腥羶。
不惟戀主人,
兼亦狎烏鳶。
物心不可知,
天性有時遷。
一飽尚如此,
況乘大夫軒。

Phiên âm

Hạc hữu bất quần giả,
Phi phi tại dã điền.
Cơ bất trác hủ thử,
Khát bất ẩm đạo tuyền.
Trinh tư tự cảnh giới,
Tạp điểu hà phiên huyên.
Đồng du bất đồng chí,
Như thử thập dư niên.
Nhất hứng thị dục niệm,
Toại vị tăng chước khiên.
Uỷ chất tiểu trì nội,
Tranh thực quần kê tiền.
Bất duy hoài đạo lương,
Kiêm diệc cạnh tinh thiên.
Bất duy luyến chủ nhân,
Kiêm diệc hiệp ô diên.
Vật tâm bất khả tri,
Thiên tính hữu thời thiên.
Nhất bão thượng như thử,
Huống thừa đại phu hiên.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có con chim hạc bỏ đàn,
Mảng vui đồng nội nhịp nhàng mải bay.
Chuột hôi, đói cũng mặc thây,
Nước nhơ dẫu khát, suối đầy cũng ngơ.
Trắng trong gìn giữ có thừa,
Tinh nhanh vốn sẵn, chẳng như chim xoàng.
Cùng vui nhưng chí chẳng cùng,
Cứ như thế trọn mười năm vẹn toàn.
Một lần nổi trận mê ham,
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sẩy chân.
Ao tù kiếp sống quẩn quanh,
Tranh ăn với cả gà đàn lau nhau.
Quên thóc tốt, quên xà cao,
Thứ tanh tưởi cũng cắm đầu say sưa.
Chủ nhân, quên tự bao giờ,
Đám diều, lũ quạ phất phơ quen nhờn.
Biết chi sa thói tầm thường,
Tính trời cho đã tự buông, đổi dời.
Miếng no còn thế, hỡi ơi,
Huống chi hạc ại được vời thềm quan...
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cảm hạc