02/12/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 10
飲酒其十

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2019 17:50

 

Nguyên tác

在昔曾遠遊,
直至東海隅。
道路迥且長,
風波阻中塗。
此行誰使然?
似為飢所驅。
傾身營一飽,
少許便有餘。
恐此非名計,
息駕歸閑居。

Phiên âm

Tại tích tằng viễn du,
Trực chí đông hải ngu (ngung).
Đạo lộ quýnh thả trường,
Phong ba trở trung đồ.
Thử hành thuỳ sử nhiên?
Tự vị cơ sở khu.
Khuynh thân doanh nhất bão,
Thiểu hứa tiện hữu dư.
Khủng thử phi danh kế,
Tức giá quy nhàn cư.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Xưa từng ra làm quan
Đến mãi vùng đông hải
Đường quanh co hun hút
Lắm phong ba trở ngại
Ai xua ta ra đi?
Hoá ra là cái đói
Khom lưng kiếm bữa no
Chỉ cần thân thoải mái
Há lại vì cầu danh?
Nên ta quay xe lại
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 10