22/01/2022 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Hải Chiếu tự Đoan Trang kệ
付海炤字端莊偈

Tác giả: Nhất Định thiền sư - 一定禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2021 21:13

 

Nguyên tác

端莊學地淨同冰,
參究禪機了上乘。
堅固信心無異別,
一燈傳點百千燈。

Phiên âm

Đoan Trang học địa tịnh đồng băng,
Tham cứu thiền cơ liễu thượng thằng (thừa).
Kiên cố tín tâm vô dị biệt,
Nhất đăng truyền chiếu bách thiên đăng.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đoan Trang đất học êm như nước,
Xem xét cơ thiền đạt bậc trên.
Chắc chắn niềm tin không lẫn khác,
Một đèn truyền thắp trăm nghìn đèn.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 9 (152), 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhất Định thiền sư » Phó Hải Chiếu tự Đoan Trang kệ