08/06/2023 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàm cốc hành
蠶穀行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:16

 

Nguyên tác

天下郡國向萬城,
無有一城無甲兵。
焉得鑄甲作農器,
一寸荒田牛得耕。
牛盡耕,
蠶亦成。
不勞烈士淚滂沱,
男穀女絲行復歌。

Phiên âm

Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành,
Vô hữu nhất thành vô giáp binh![1]
Yên đắc chú giáp tác nông khí,
Nhất thốn hoang điền, ngưu đắc canh.
Ngưu tận canh,
Tàm diệc thành.
Bất lao liệt sĩ lệ bàng đà,
Nam cốc, nữ ti, hành phục ca.

Dịch nghĩa

Thiên hạ kể hàng vạn thành trì,
Không thành nào không có binh đao!
Uớc gì khí giới được đúc làm nông cụ,
Và một tấc ruộng hoang trâu cũng được cày.
Trâu cày hết ruộng,
Tằm tang cũng thành công.
Không phiền các liệt sĩ phải tầm tã nước mắt,
Trai cày ruộng, gái canh cửi, vừa làm vừa ca.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhìn khắp muôn thành cả nước đây,
Thành nào mà chẳng giáp binh đầy.
Ước đem giáp đúc thành nông cụ,
Tấc đất còn hoang trâu được cày.
Trâu khắp nơi cày,
Tằm cũng bủa đầy.
Chẳng nhọc lòng quân lệ sụt sùi,
Trai trồng gái dệt hát hò vui.
(Năm 769)

[1] Chỉ cuộc rối loạn năm 769, bấy giờ Đỗ Phủ đương ở Đàm Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tàm cốc hành