06/07/2022 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấu kê
鬥雞

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 22:06

 

Nguyên tác

鬥雞初賜錦,
舞馬既登床。
簾下宮人出,
樓前禦柳長。
仙遊終一閟,
女樂久無香。
寂寞驪山道,
清秋草木黃。

Phiên âm

Đấu kê sơ tứ cẩm,
Vũ mã ký đăng sàng.
Liêm hạ cung nhân xuất,
Lâu tiền ngự liễu trường.
Tiên du chung nhất bí,
Nữ nhạc cửu vô hương.
Tịch mịch Ly sơn đạo,
Thanh thu thảo mộc hoàng.

Dịch nghĩa

Gà chọi khi mới được cho áo gấm,
Ngựa múa đã lên đài.
Dưới rèm cung nhân hiện,
Trước lầu, liễu trong cung buông dài.
Xe tiên lâu nay vắng bóng,
Ban nhạc nữ từ lâu không có hương.
Im lìm đường lên Ly sơn,
Thu trong, cây cỏ vàng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Gấm phát cho gà chọi
Sàn kê đợi ngựa thi
Lầu vang tiếng đàn sáo
Mành thoáng bóng cung phi
Nhạc nữ lâu nay vắng
Xe tiên chốc đã lìa
Trời thu cây cỏ áy
Vắng vẻ lối non Ly
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đấu kê