13/07/2024 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính vũ
聽雨

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 21:59

 

Nguyên tác

梅花燈下影,
蕉葉雨中聲。
獨客難為夜,
端居空撫情。
北圻方苦潦,
西讓未休兵。
經術知何補,
深宵看斗橫。

Phiên âm

Mai hoa đăng hạ ảnh,
Tiêu diệp vũ trung thanh.
Độc khách nan vi dạ,
Đoan cư không phủ tình.
Bắc kỳ phương khổ lạo,
Tây nhượng vị hưu binh.
Kinh thuật tri hà bổ,
Thâm tiêu khán Đẩu hoành.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trong mưa, tàu chuối khóc,
Ngọn nến, đoá mai cười.
Đêm đố đặt lưng ngủ,
Giường cao ôm bụng ngồi.
Bắc kỳ dân ngập nước,
Tây nhượng giặc làm trời.
Thơ thánh ăn ai tá?
Đêm nhìn Bắc Đẩu soi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Thính vũ