24/06/2024 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dịch bài “Thu hứng” của Đỗ Phủ

Tác giả: Từ Diễn Đồng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 17:17

 

Nghe nói trong kinh lắm chuyện đùa,
Nước đời sao lắm nỗi cay chua.
Những con nhà khá đi đâu cả,
Một bộ đồ tuồng rặt mới mua.
Tiếng trống lừng vang tin Bắc được[1],
Mảnh tờ sao chẳng báo Tây thua.
Rồng nằm bể cạn heo may lắm,
Nước cũ ai là chả nhớ vua[2].
Khoảng năm 1908, Đốc học Hà Nội có mở cuộc thi dịch thơ Đường. Bài đưa ra dịch là bài Thu hứng của Đỗ Phủ. Từ Diễn Đồng gửi bài dịch, nhưng không tranh hơn thua mà chỉ muốn mượn lời Đỗ Phủ để nói chuyện thời thế. Bài dịch của ông thực ra chỉ là một bài phỏng dịch nhằm mục đích trào phúng, cho nên nó không sát nguyên văn.

[1] Ý nhắc đến tin nghĩa quân Đề Thám thắng trận ở Yên Thế, Bắc Giang mà chính quyền thực dân Pháp muốn bưng bít.
[2] Nhắc đến vua Hàm Nghi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Diễn Đồng » Dịch bài “Thu hứng” của Đỗ Phủ