20/01/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già thập bát phách - đệ 04 phách
胡笳十八拍-第四拍

Tác giả: Thái Diễm - 蔡琰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 06:29

 

Nguyên tác

無日無夜兮不思我鄉土,
稟氣含生兮莫過我最苦。
天災國亂兮人無主,
唯我薄命兮沒戎虜。
殊俗心異兮身難處,
嗜欲不同兮誰可與語?
尋思涉歷兮多艱阻,
四拍成兮益悽楚。

(以上第四拍,寫思鄉土,嘆薄命)

Phiên âm

Vô nhật vô gia hề bất tư ngã hương thổ
Bẩm khí hàm sinh hề mạc quá ngã tối khổ
Thiên tai quốc loạn hề nhân vô chủ
Duy ngã bạc mệnh hề một Nhung Lỗ
Thù tục tâm dị hề thân nan xứ
Thị dục bất đồng hề thùy khả dữ ngữ ?
Tầm tư thiệp lịch hề đa gian trở
Tứ phách thành hề ích thê sở

(dĩ thượng đệ tứ phách, tả tư hương thổ, thán bạc mệnh)

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không ngày không nhà chừ nhớ nơi hương thổ
Ngậm hơi mà sống chừ đừng làm tôi quá khổ
Nạn trời ách nước chừ không chủ không người
Riêng tôi bạc mệnh chừ đất Hồ trôi nổi
Tục lạ tâm khác chừ xứ lạ khó khăn
Tâm  ý bất đồng chừ cùng ai tâm sự ?
Nhớ nhung đã trải chừ gian truân lắm nỗi
Phách bốn đờn lên chừ càng thêm buồn khổ

(phách thứ tư trên tả nỗi nhớ quê hương than phận bạc)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Diễm » Hồ già thập bát phách - đệ 04 phách