31/07/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 079
山居百詠其七十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:54

 

Nguyên tác

山居四畔起煙霞,
石鼎焚香誦法華。
三界無安如火宅,
老僧長駕白牛車。

Phiên âm

Sơn cư tứ bạn khởi yên hà,
Thạch đỉnh phần hương tụng Pháp Hoa.
Tam giới vô an như hoả trạch,
Lão tăng trường giá bạch ngưu xa.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi bốn phía dậy yên hà,
Đảnh đá phần hương tụng Pháp Hoa.
Ba cõi không yên như lửa đốt,
Gác xe trâu trắng lão tăng ra.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 079