04/12/2020 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bữa ăn có cá cùng canh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:14

 

Bữa ăn có cá cùng canh,
Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bữa ăn có cá cùng canh